کلمه جو
صفحه اصلی

خال اغلی

فرهنگ فارسی

خال اقلی پسر خاله

لغت نامه دهخدا

خال اغلی. [ اُ ] ( اِ مرکب ) خال اقلی. پسر خاله. این کلمه از خال عربی برادر مادرو اغل [ اُ غ ُ ] ترکی بمعنی پسر ترکیب یافته است.


کلمات دیگر: