کلمه جو
صفحه اصلی

جام رنگ

فرهنگ فارسی

همرنگ با جام

لغت نامه دهخدا

جام رنگ. [ رَ ] ( ص مرکب )همرنگ با جام. همانند جام. صافی. روشن :
بود فلک جام رنگ و جام فلک سان
روز ندانم که از کدام برآمد.
خاقانی.
رجوع به جام شود.


کلمات دیگر: