کلمه جو
صفحه اصلی

ثهل

فرهنگ فارسی

گسترده شدن چیزی بر روی زمین منبسط شدن بر زمین

لغت نامه دهخدا

ثهل. [ ث َ هََ ] ( ع مص )گسترده شدن چیزی بر روی زمین. منبسط شدن بر زمین.


کلمات دیگر: