کلمه جو
صفحه اصلی

ثنیه العقاب

فرهنگ فارسی

عقبه ایست مشرف بر غوطه دمشق و کسی که از حمص به شام بیاید آنرا می پیماید و در سرحد شام نزدیک مصیصه است

لغت نامه دهخدا

( ثنیةالعقاب ) ثنیةالعقاب. [ ث َ نی ی َ تُل ْ ع ُ ] ( اِخ ) عقبه ای است مشرف بر غوطه دمشق و کسی که از حمص به شام بیاید آن را می پیماید و در سرحد شام نزدیک مصیصه است. ( مراصد الاطلاع ).


کلمات دیگر: