کلمه جو
صفحه اصلی

چاقه محمدجان

فرهنگ فارسی

دهی از دهستان زاوه بخش حوم. شهرستان تربت حیدریه است .

لغت نامه دهخدا

چاقه محمدجان. [ق َ م ُ ح َم ْ م َ ] ( اِخ ) دهی از دهستان زاوه بخش حومه شهرستان تربت حیدریه است که در 36 هزارگزی شمال خاوری تربت در دامنه کوه واقع شده هوایش معتدل است و دوازده تن سکنه دارد. ( فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9 ).


کلمات دیگر: