کلمه جو
صفحه اصلی

ابچ

فرهنگ فارسی

( آبچ ) ( اسم ) ۱ - نشان. کمان گروهه. ۲ - آلتی در زراعت .
آبج

لغت نامه دهخدا

( آبچ ) آبچ. [ ب َ ] ( اِ ) آبج.


کلمات دیگر: