کلمه جو
صفحه اصلی

خوش کشش

فرهنگ فارسی

توتون یا تنباکویی که برای کشیدن نکوست

لغت نامه دهخدا

خوش کشش. [ خوَش ْ / خُش ْ ک َ / ک ِ ش ِ ] ( ص مرکب ) توتون یا تنباکویی که برای کشیدن نکوست. ( یادداشت مؤلف ).


کلمات دیگر: