کلمه جو
صفحه اصلی

غالبی

فرهنگ فارسی

ناحیه ایست در لرستان که در آن جا در امتداد شوسه بین تنگ تیر و کلهر معادن زغال سنگ کشف گردیده است .

لغت نامه دهخدا

غالبی. [ ل ِ ] ( اِخ ) شاخه ای از تیره حاجیوند هیهاوند از طایفه چهار لنگ بختیاری. ( جغرافیای سیاسی کیهان ص 77 ).

غالبی. [ ل ِ ] ( اِخ ) ناحیه ای است در لرستان که در آن جا در امتداد شوسه بین تنگ تیر و کلهر معادن زغال سنگ کشف گردیده است.

غالبی . [ ل ِ ] (اِخ ) شاخه ای از تیره ٔ حاجیوند هیهاوند از طایفه ٔ چهار لنگ بختیاری . (جغرافیای سیاسی کیهان ص 77).


غالبی . [ ل ِ ] (اِخ ) ناحیه ای است در لرستان که در آن جا در امتداد شوسه ٔ بین تنگ تیر و کلهر معادن زغال سنگ کشف گردیده است .


واژه نامه بختیاریکا

از قرن 8 بزرگترین واحد ایل بختیاری از تیره تبدیل به طایفه گردید. چهارلنگ و هفت لنگ تعریف شد و از آن تاریخ تحولات زیادی در زمینه جغرافیا، تقسیمات بصورت مداوم بوجود آمد. بدین سبب هنوز اجماعی بر روی چارت بختیاری وجود ندارد. برآیند نظریات متعدد از میان کتب و ماخذ شفاهی بدین گونه می باشد. ( تش ) ( ت ) حاجیوند؛ ( ط ) مِیوند


کلمات دیگر: