کلمه جو
صفحه اصلی

یخچال بان

فرهنگ فارسی

یخچال وان آنکه مراقبت و نگهبانی یخچال را بعهده دارد یخچالدار

لغت نامه دهخدا

یخچال بان. [ ی َ ] ( ص مرکب ) یخچال وان. آنکه مراقبت و نگهبانی یخچال را بعهده دارد. ( یادداشت مؤلف ). یخچالدار. کسی که به بستن آب در زمینهای یخچال برای یخ شدن و ریختن قطعات یخ بسته در گودالهای یخچال و نگهداری آن اشتغال دارد.


کلمات دیگر: