کلمه جو
صفحه اصلی

چهار اسطقس

فرهنگ فارسی

چهار آخشیج ٠ چهار عنصر : آب و آتش ٠ باد و خاک ٠ پس از زبد. لطایف چهار اسطقس سه مولود در وجود آورد ٠

لغت نامه دهخدا

چهار اسطقس. [ چ َ / چ ِاُ طُ ق ُ ] ( اِ مرکب ) چهارآخشیج. چهارعنصر، آب و آتش. باد و خاک : پس از زبده لطایف چهاراسطقس سه مولود در وجود آورد. ( سندبادنامه ظهیری ص 2 ).


کلمات دیگر: