کلمه جو
صفحه اصلی

بلقاسم

فرهنگ فارسی

صورتی است از ابوالقاسم که از کنیه ها است ٠

لغت نامه دهخدا

بلقاسم. [ ب ُ س ِ ] ( اِخ ) صورتی است از ابوالقاسم ، که از کنیه ها است. رجوع به ابوالقاسم شود.


کلمات دیگر: