کلمه جو
صفحه اصلی

مهر المثل

فرهنگ فارسی

( اسم ) مهر ی که در حین عقد معلوم نشده و پس از زفاف از روی حد متوسط مهر زنهای همشان زن تعیین می شود : که هست جود تو پیش از نکاح ( زفاف ) او صد بار هزار مهر المثلش بمن رسانیده ( مرزبان نامه )
مهری که درحین عقدازدواج برای زن معلوم نشده وپس اززفاف ازروی حدمتوسط مهرزنان دیگربرای اوتعیین شود

فرهنگ عمید

مهری که در حین عقد ازدواج برای زن معلوم نشده و پس از زفاف از روی حد متوسط مهر زنان دیگر برای او تعیین شود.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] مراد از مهر المثل کابین امثال و اقران و اقارب زوجه است و مراد از امثال زنانی است که از حیث جمال و بکارت و شرف و ثروت و عقل و ادب و حسن تدبیر در منزل و بالاخره کلیه صفات و خصوصیاتی که در مقدار مهر تأثیر دارد نظیر و مانند او باشد.
غرض از اقارب بر حسب قول مشهور نزد امامیه خویشان و بستگان زن از طرفین (پدر و مادر) است.
معیار مهرالمثل
ملاک و معیار در مهر المثل صفات و خصوصیات زن (از قبیل شرافت و جمال و بکارت) و عادت زنان نزدیک وی (مانند مادر و خواهر و عمه و خاله) می باشد.
در کشاف آورد: مراد از «مثل» امثال و نظائر زن از اقوام پدری وی می باشد یعنی معیار و مقیاس عصبات و خویشان پدری است نه مادری.
چنان که عقیده شافعی و نیز احمد و ابو حنیفه (طبق یک روایت) چنین است.
و مالک معتقد است که ملاک در مهر المثل امثال و نظائر زن است اعم از خویشان و بیگانگان.
موارد اثبات مهرالمثل
مهر المثل در موارد متعدد ثابت می شود.
از جمله موردی است که تسمیه صداق فاسد باشد مثل این که خمر یا خنزیر صداق قرار داده شود. در این جا به قول اکثر اهل علم از جمله مالک و شافعی و اصحاب رأی مهر المثل واجب است.
و نیز در صورت تفویض بضع اگر مرد پس از دخول طلاق دهد مهر المثل واجب است.


پیشنهاد کاربران

هر گاه هنگام عقد نکاح مهریه تعیین نشود و پس از نزدیکی و قبل از تراضی بر مهریه ای معین بر حسب شرافت و وضعیت خانوادگی زوجه و اوضاع و احوال او مهریه تهیه می شود.

درنکاح دایم ذکر مهرجزماهیت نکاح نمیباشد یابعبارتی نکاح دایم بدون مهرهم صحیح میباشد که دراینصورت اگر نزدیکی صورت گیرد به زن مهرالمثل تعلق میگیرد یعنی مهری براساس عرف جاری ومیزان جایگاه اجتماعی وسواد وزیبایی زن

این امر امکان پذیر است که زوجین حین عقد ازدواج، مهریه ای مشخص نکرده یا تعیین مهریه را به بعد از عقد موکول کنند. به همین دلیل، گاهی به جای اینکه مهریه زن، ضمن عقد نکاح تعیین شود ( مهر المسمی ) ، زن مستحق مهریه ای است که به آن، “مهر المثل” می گویند.

مهر المثل : کابین بعد از زفاف .
( مرزبان نامه، محمد روشن ج اول، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص20 ) .


کلمات دیگر: