کلمه جو
صفحه اصلی

تعدیات

فرهنگ فارسی

( مصدر اسم ) جمع تعدی
ماخوذ از تازی اجحافات و ظلمها و ستمها و زبردستیها

لغت نامه دهخدا

تعدیات. [ ت َ ع َدْ دی ] ( ع اِ ) مأخوذ از تازی اجحافات و ظلمها و ستمها و زبردستیها. ( ناظم الاطباء ).

پیشنهاد کاربران

شلتاقات


کلمات دیگر: