کلمه جو
صفحه اصلی

هشت کند

فرهنگ فارسی

بهندی لوف است

لغت نامه دهخدا

هشت کند. [ ] ( اِ ) به هندی لوف است. ( فهرست مخزن الادویه ).


کلمات دیگر: