کلمه جو
صفحه اصلی

پیر مریدی

فرهنگ فارسی

ارادت نسبت به پیر : چون معتقدان خاندان قدس نشان صفوی از عالم اخلاص و پیر مریدی آنچه بر زبان الهام بیانش ( زبان اسماعیل صفوی ) میگذشت محض صدق انگاشته ... : بعضی ساده لوحان بیخرد که در میان. صوفیان قزلباش پیره و خلیفه مینامند... قرار دادند که بخدمت نواب جهانبانی ( شاه سلطان محمد ) رفته چنانچه شیو. پیر مریدی است عرض مشکل خود کرده التماس حل آن نمایند.

فرهنگ عمید

مانند ارادت مرید نسبت به پیر و مرشد.


کلمات دیگر: