کلمه جو
صفحه اصلی

ماه سر

فرهنگ فارسی

غره اول ماه

لغت نامه دهخدا

ماه سر. [ س َ ] ( اِ مرکب ) غُره. اول ماه. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ). سر ماه.


کلمات دیگر: