کلمه جو
صفحه اصلی

بندهشن

فرهنگ فارسی

کتابی است به زبان پهلوی و آن خلاصه ایست از اوستای ساسانی و زند در موضوع تکوین جهان و قصص و اساطیر و طبیعات و غیره .

فرهنگ معین

(بُ دَ هِ شْ )۱ - اصل آفرینش ، آفرینش نخستین . ۲ - نام یکی از کتاب های دینی زرتشتی که حاوی اساطیرِ مربوط به خلقت جهان می باشد. از این کتاب دو نسخه موجود است . یکی بندهشن هندی و یکی بندهشن ایرانی .

دانشنامه عمومی

بُنْدَهِشْن یا بُنْدَهِش نام کتابی است به پهلوی که تدوین نهایی آن در سدهٔ سوم هجری قمری انجام شده است ولی اصل آن در اواخر دورهٔ ساسانی تألیف شده بود. نویسنده (تدوین کنندهٔ نهایی) آن «فَرْنْبَغ»، فرزند «دادویه» نام داشت.
باشد که گیاه این چند گونه است: دار، درخت، میوه، دانه، گل، اسپرغم، تره، افزار، گیاه، نهال، دارو، چسب، هیزم، بوی، روغن، رنگ و جامه.
هر چه را بار به خواربار مردمان میهمان نیست و سالوار است، مانند سرو و چنار، سپیدار و شمشاد و شیز و گز و دیگر از این گونه، دار خوانند.
هر چه را به خواربار مردمان میهمان است و سالوار است، مانند خرما، کنار، انگور، به، سیب، بادرنگ و انار و
بندهشن به معنی «آفرینش آغازین» یا «آفرینش بنیادین» است. نام اصلی کتاب، چنان که در ابتدای متن کتاب آمده، احتمالاً «زند آگاهی» به معنی «آگاهی مبتنی بر زند» بوده است. این خود می رساند که نویسنده اساس کار خود را بر تفسیر اوستا قرار داده است. مطالب کتاب در سه محور اصلی است:
از این کتاب دو تحریر موجود است اولی موسوم به بندهشن هندی که مختصرتر است و دومی موسوم به بندهشن بزرگ یا بندهشن ایرانی که مفصل تر است. صفت هندی یا ایرانی از آن رو بر آن دو نهاده شده است که نسخ اولی در هند استنساخ شده است و نسخ دومی در ایران.∗
بندهشن در ۳۶ فصل نوشته شده و بخش های این کتاب در ویرایش مهرداد بهار این گونه است:

پیشنهاد کاربران

بُنْدَهِشْن نام کتابی است به پهلوی که تدوین نهایی آن در سدهٔ سوم هجری قمری رخ داده است. *[۱] نام این کتاب در فارسی به صورت بندهش هم آمده است. نویسنده ( تدوین کنندهٔ نهایی ) آن «فَرْنْبَغ» نام داشت.
«بندهشن» به معنی «آفرینش آغازین» یا «آفرینش بنیادین» است. نام اصلی کتاب احتمالأ «زندآگاهی» به معنی «آگاهی مبتنی بر زند» بوده است چنان که در ابتدای متن کتاب آمده است. این خود می رساند که نویسنده اساس کار خود را بر تفسیر اوستا قرار داده است. ∗ بندهشن در ۳۶ فصل نوشته شده است. مطالب کتاب در سه محور اصلی است:
آفرینش آغازین
شرح آفریدگان
نسب نامهٔ کیانیان. ∗
از این کتاب دو تحریر موجود است اولی موسوم به بندهشن هندی که مختصرتر است و دومی موسوم به بندهشن بزرگ یا ایرانی که مفصل تر است. صفت هندی یا ایرانی از آن رو بر آن دو نهاده شده است که نسخ اولی در هند استنساخ شده است و نسخ دومی در ایران. ∗
پانویس
^ کتاب بر اصلی بسیار قدیمی تر استوار است.
^ تفضلی: تاریخ ا. ص ۱۴۱
^ تفضلی: تاریخ ا. ص ۱۴۲
^ تفضلی: تاریخ ا. ص ۱۴۵
فهرست منابع و مآخذ
تفضلی، احمد. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام به کوشش ژاله آموزگار - تهران: سخن ۱۳۷۶ چاپ سوم ۱۳۷۸ ISBN 964 - 5988 - 14 - 2

بُندهشن ترکیبی از دو واژه پهلوی بُن ( پایه ، پایه ای ، آغازین ) و دهشن ( دهش ) به معنای آفرینش می باشد.

بندهشن به معنی آفرینش آغازین یا آفرینش بنیادین است، مطالب کتاب در سه محور اصلی است:
آفرینش آغازین_شرح آفریدگان_نسب نامهٔ کیانیان.
بُنْدَهِشْن یا بُنْدَهِش نام کتابی است به پهلوی که تدوین نهایی آن در سدهٔ سوم هجری قمری انجام شده است ولی اصل آن در اواخر دورهٔ ساسانی تألیف شده بود.
نویسنده ( تدوین کنندهٔ نهایی ) آن فَرْنْبَغ، فرزند دادویه نام داشت.


کلمات دیگر: