کلمه جو
صفحه اصلی

بی غور

فرهنگ فارسی

بی پایاب . کم عمق و پایاب . یا بی اندیشه و بیفکر .

لغت نامه دهخدا

بی غور. [ غ َ / غُو ] ( ص مرکب ) ( از:بی + غور ) بی پایاب. کم عمق و پایاب. || بی اندیشه و بی فکر. ( ناظم الاطباء ). رجوع به غور شود.


کلمات دیگر: