کلمه جو
صفحه اصلی

اش خوری

فرهنگ فارسی

( آش خوری ) ( اسم ) ۱- ظرفی گود که در آن آش خورند. ۲ - کفچه ای که بدان آش گیرند .
ظرفی گود

لغت نامه دهخدا

( آش خوری ) آش خوری. [ خوَ / خ ُ ] ( اِ مرکب ) ظرفی گود، میان باطیه و ماست خوری که در آن آش خورند. || کفچه ای که بدان آش گیرند.


کلمات دیگر: