کلمه جو
صفحه اصلی

تیمل

فرهنگ فارسی

اسانسی است که از آویشن شیرازی گیرند

لغت نامه دهخدا

تیمل. [ م ُ ] ( فرانسوی ، اِ ) اسانسی است که از ( تیموس دولگاریس )، آویشن شیرازی گیرند. ( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ).


کلمات دیگر: