کلمه جو
صفحه اصلی

تهی ساختن

فارسی به انگلیسی

drain

فرهنگ فارسی

خالی کردن

لغت نامه دهخدا

تهی ساختن. [ ت َ / ت ِ / ت ُ ت َ ] ( مص مرکب ) خالی کردن :
نافه از مشک چون تهی سازند
بوی خوش میدهد نیندازند.
اوحدی.


کلمات دیگر: