کلمه جو
صفحه اصلی

بارنتس

فرهنگ فارسی

( دریای بارنتس ) دریای منشعب از اقیانوس منجمد شمالی واقع در شمال روسیه اروپا که به نام کاشف آن ( بارنتس ] نامیده شده و از مراکز صید ماهی است .

دانشنامه عمومی

بارنتس ممکن است به یکی از این موارد اشاره کند:
ویلم بارنتز، کاشف هلندی
دریای بارنتز، بخشی از اقیانوس منجمد شمالی، در شمال نروژ و روسیه
منطقه بارنتس، در کنارهٔ دریای بارنتس


کلمات دیگر: