کلمه جو
صفحه اصلی

اظهار مثبت

فارسی به انگلیسی

affirmative

فارسی به عربی

ایجاب

مترادف و متضاد

affirmative (صفت)
مثبت، تصدیق آمیز، اظهار مثبت


کلمات دیگر: