کلمه جو
صفحه اصلی

نوراهان

فرهنگ اسم ها

اسم: نوراهان (پسر) (فارسی)
معنی: نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان

فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱- تحفه هدیه پیشکش ارمغان . ۲- مژدگانی .

فرهنگ معین

(اِ. ) نک . نورهان .

لغت نامه دهخدا

نوراهان. [ ن َ / نُو ] ( اِ مرکب ) راه آورد. ( انجمن آرا ) ( آنندراج ). هر چیز که به رسم تحفه و هدیه و ارمغان آورند. ( ناظم الاطباء ). چیزی باشد که چون کسی از جائی بیاید به رسم تحفه بیاورد. ( جهانگیری ). چیزی را گویند که کسی از جائی به رسم تحفه و هدایا و پیش کش ارمغان بیاورد. ( برهان قاطع ). نورهی. نورهان. سوغات. ره آورد :
صبح آمده زرین سلب نوروز نوراهان طلب
زهره شکاف افتاده شب وز زهره صفرا ریخته.
خاقانی.
|| مژدگانی و خبر خوش را نیز گویند. ( برهان قاطع ).

فرهنگ عمید

= نورهان

نورهان#NAME?


پیشنهاد کاربران

به معنی سوغات
نام زیبایی استکلمات دیگر: