کلمه جو
صفحه اصلی

نیک اندیشی

فارسی به انگلیسی

charity

فرهنگ فارسی

خوش فطرتی خیر خواهی .

لغت نامه دهخدا

نیک اندیشی. [ اَ ] ( حامص مرکب ) خیرخواهی. خوش نیتی. عمل نیک اندیش.


کلمات دیگر: