کلمه جو
صفحه اصلی

ازن دائی

فرهنگ فارسی

قسمی انگور

لغت نامه دهخدا

ازن دائی. [ اَ زَ ] ( اِ ) قسمی انگور.


کلمات دیگر: