کلمه جو
صفحه اصلی

بلا وصول

فرهنگ فارسی

( صفت ) آنچه که وصول نشود چیزی که دریافت نگردد : (( طلب او بلا وصول مانده . ) )
بدون وصول . آنچه که وصل نشود . چیزی که دریافت نگردد .

لغت نامه دهخدا

بلاوصول. [ ب ِ وُ ] ( ع ص مرکب ) ( از: ب + لا( نفی ) + وصول ) بدون وصول. آنچه که وصول نشود. چیزی که دریافت نگردد. ( فرهنگ فارسی معین ).


کلمات دیگر: