کلمه جو
صفحه اصلی

رهنما


مترادف رهنما : بلد، راهنما، هادی، هدایتگر، قافله سالار

فارسی به انگلیسی

recipe

guide, usher, traffic indicator


فرهنگ اسم ها

اسم: رهنما (پسر) (فارسی) (تلفظ: rahnamā) (فارسی: رهنما) (انگلیسی: rahnama)
معنی: راه نما، بلد راه، دلیل

(تلفظ: rahnamā) راه نما ، بلد راه ، دلیل .


مترادف و متضاد

بلد، راهنما، هادی، هدایتگر


قافله‌سالار


۱. بلد، راهنما، هادی، هدایتگر
۲. قافلهسالار


فرهنگ فارسی

غلامحسین بن علی محمد دانشمند مشهور عصر حاضر و متخصص در فنون ریاضی ( و . شیراز ۱۲۹۹ ه . ق . - ف . تهران ۱۳۶۵ ه . ق . / ۱۳۲۵ ه . ش . / ۱۹۴۶ م . ) پدر غلامحسین میرزا علی محمد از علمای روحانی عهد ناصر الدین شاه قاجار بود . وی پس از کسب تحصیلات مقدماتی در شیراز همراه پدر به تهران آمد و نزد نجم الدوله عبد - الغفار علوم ریاضی را تکمیل کرد و در آن رشته متخصص گردید . وی از سال ۱۳۲۱ ه . ق . تا پایان عمر در مدارس مختلف تهران ( دار الفنون مدرسه علوم سیاسی مدرسه نظام مدرسه ایران و آلمان علمیه دار المعلمین مرکزی دانشکده فنی ) بتدریس ریاضیات هیئت فیزیک و شیمی اشتغال داشت و مدتی هم ریاست دانشکده فنی را بعهده داشت . در سال ۱۳۲۴ ه . ش . در سه کابینه سمت وزارت فرهنگ بعهده او بود .
( صفت ) ۱ - کسی که دیگری را در راهی هدایت کند دلیل هادی راهبر . ۲ - ورقه ای که شخص را از امور معینی آگاه کند : راهنمای شهر راهنمای حرکت قطارها .
غلامحسین بن محمد دانشمند مشهور عصر حاضر و متخصص در فنون ریاضی .

فرهنگ معین

(رَ نَ یا نِ یا نُ ) (ص فا. ) نک راهنما.

لغت نامه دهخدا

رهنما. [ رَ ن ُ / ن ِ / ن َ ] ( نف مرکب ) راه نما. رهنمون. رهبر. ره نمای. ره نماینده. ( یادداشت مؤلف ). دلیل و هادی و نماینده راه و مرشد. ( ناظم الاطباء ). رهبر و هادی و دلیل. ( آنندراج ) :
خیال تو همه شب ره به کوی من دارد
اگرچه بخت مرا رهنما به کوی تو نه.
خاقانی.
ماه بی گفتن چو باشد رهنما
چون بگوید شد ضیا اندر ضیا.
مولوی.
|| ناخدا و ملاح و بدرقه.( ناظم الاطباء ). رجوع به رهنمای و راهنما شود.

رهنما. [ رَ ن ُ / ن ِ / ن َ ] ( اِخ ) غلامحسین بن محمد. دانشمند مشهور عصر حاضر و متخصص در فنون ریاضی ( تولد در شیراز 1299 هَ.ق. وفات در تهران 1365 هَ. ق. / 1325 هَ.ش. ). پدرغلامحسین ، میرزا محمد از علمای روحانی عهد ناصرالدین شاه قاجار بود. وی پس از کسب تحصیلات مقدماتی در شیراز همراه پدر به تهران آمد و به نزد نجم الدوله عبدالغفار، علوم ریاضی را تکمیل کرد و در آن رشته متخصص گردید. رهنما از سال 1321 هَ.ق. تا پایان عمر در مدارس مختلف تهران ( علمیه ، دارالفنون ، مدرسه ایران و آلمان ، مدرسه علوم سیاسی ، دارالمعلمین مرکزی ، دانشکده فنی ) به تدریس ریاضیات ، هیأت ، فیزیک و شیمی اشتغال داشت ، و مدتی هم ریاست دانشکده فنی ( تهران ) را به عهده داشت. در سال 1324 هَ.ش در سه کابینه سمت وزارت فرهنگ به عهده او بود. ( از فرهنگ فارسی معین ).

رهنما. [ رَ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (اِخ ) غلامحسین بن محمد. دانشمند مشهور عصر حاضر و متخصص در فنون ریاضی (تولد در شیراز 1299 هَ .ق . وفات در تهران 1365 هَ . ق . / 1325 هَ .ش .). پدرغلامحسین ، میرزا محمد از علمای روحانی عهد ناصرالدین شاه قاجار بود. وی پس از کسب تحصیلات مقدماتی در شیراز همراه پدر به تهران آمد و به نزد نجم الدوله عبدالغفار، علوم ریاضی را تکمیل کرد و در آن رشته متخصص گردید. رهنما از سال 1321 هَ .ق . تا پایان عمر در مدارس مختلف تهران (علمیه ، دارالفنون ، مدرسه ٔ ایران و آلمان ، مدرسه ٔ علوم سیاسی ، دارالمعلمین مرکزی ، دانشکده ٔ فنی ) به تدریس ریاضیات ، هیأت ، فیزیک و شیمی اشتغال داشت ، و مدتی هم ریاست دانشکده ٔ فنی (تهران ) را به عهده داشت . در سال 1324 هَ .ش در سه کابینه سمت وزارت فرهنگ به عهده ٔ او بود. (از فرهنگ فارسی معین ).


رهنما. [ رَ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (نف مرکب ) راه نما. رهنمون . رهبر. ره نمای . ره نماینده . (یادداشت مؤلف ). دلیل و هادی و نماینده ٔ راه و مرشد. (ناظم الاطباء). رهبر و هادی و دلیل . (آنندراج ) :
خیال تو همه شب ره به کوی من دارد
اگرچه بخت مرا رهنما به کوی تو نه .

خاقانی .


ماه بی گفتن چو باشد رهنما
چون بگوید شد ضیا اندر ضیا.

مولوی .


|| ناخدا و ملاح و بدرقه .(ناظم الاطباء). رجوع به رهنمای و راهنما شود.

فرهنگ عمید

= راهنما

راهنما#NAME?


دانشنامه عمومی

رهنما می تواند به موارد زیر اشاره کند:
عبدالرحیم رهنما، مؤسس روزنامه رهنما در دوران مشروطیت
غلام حسین رهنما، استاد ریاضی و نجوم و برادر عبدالرحیم رهنما
زین العابدین رهنما، نویسنده، مترجم، روزنامه نگار و پژوهشگر
حمید رهنما، وزیر اطلاعات و جهانگردی کابینه هویدا و فرزند زین العابدین رهنما
مجید رهنما، وزیر علوم و آموزش عالی کابینه هویدا و فرزند زین العابدین رهنما
فریدون رهنما، شاعر، سینماگر و روزنامه نگار (کوچک ترین فرزند زین العابدین رهنما)
علی رهنما، نویسنده، مورخ، جامعه شناس و اقتصاددان و نوه زین العابدین رهنما

پیشنهاد کاربران

راشد، راهنما، بلد

رهنما:
دکتر کزازی در مورد واژه ی "رهنما " می نویسد : ( ( رهنما در پهلوی در ریخت راسنمای rāstnimāy بکار می رفته است. ) )
( ( یکی پاک دستور پیشش به پای
بداد و بدین ، شاه را رهنمای ) )
( نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 225. )


راهنمایی کننده

راه نماکننده


کلمات دیگر: