کلمه جو
صفحه اصلی

شاخص چاقی

فرهنگ فارسی

شاخص بافت چربی که با تقسیم قد بر کعب وزن بدن محاسبه می‌شود


فرهنگستان زبان و ادب

{ponderal index} [تغذیه] شاخص بافت چربی که با تقسیم قد بر کعب وزن بدن محاسبه می شود


کلمات دیگر: