کلمه جو
صفحه اصلی

رادار دیوارگذر

فرهنگ فارسی

ابزاری قابل‌حمل که با ارسال تَپ‌هایی که از دیوار می‌گذرد فعالیت دشمن را کشف می‌کند


فرهنگستان زبان و ادب

{through-wall-radar} [علوم نظامی] ابزاری قابل حمل که با ارسال تَپ هایی که از دیوار می گذرد فعالیت دشمن را کشف می کند


کلمات دیگر: