کلمه جو
صفحه اصلی

ابو حسام

فرهنگ فارسی

کنیت حسام بن ثابت انصاری شاعر رسول اکرم

لغت نامه دهخدا

ابوحسام. [ اَح ُ ] ( اِخ ) کنیت حسان بن ثابت انصاری ، شاعر رسول صلوات اﷲعلیه ، و بعضی کنیت او را ابوالولید و برخی ابوعبدالرحمن گفته اند. رجوع به حسان بن ثابت انصاری شود.


کلمات دیگر: