کلمه جو
صفحه اصلی

تخت کاشان

فرهنگ فارسی

دهی از دهستان سوسن در بخش ایزه شهرستان اهواز است که در سی شش هزار گزی شمال خاوری ایزه قرار دارد کوهستانی و گرمسیر است و ۱۶٠ تن سکنه دارد آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد .

لغت نامه دهخدا

تخت کاشان. [ ت َ ] ( اِخ ) دهی از دهستان سوسن در بخش ایزه شهرستان اهواز است که در سی وشش هزارگزی شمال خاوری ایزه قرار دارد. کوهستانی و گرمسیر است و 160 تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت است وراه مالرو دارد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6 ).


کلمات دیگر: