کلمه جو
صفحه اصلی

بالا هنگ

فرهنگ فارسی

کشنده بالا پالهنگ

لغت نامه دهخدا

بالاهنگ. [ هََ ] ( نف ) کشنده بالا. جنیبت کش. ( حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی ). پالاهنگ. پالهنگ. || ( اِ ) دوالی که بر لگام اسب بندند تا در روز جنگ دست خصم بدان ببندند. رجوع به پالاهنگ شود.


کلمات دیگر: