کلمه جو
صفحه اصلی

شاه دیوان

فرهنگ فارسی

فرمانروای دیوان یا دیویکه تمیم انصاری را بشب برد و در مهلکه انداخت و پس از هفت سال عیسی که نام پری مسلمان بود تمیم انصاری را پس از محاربه و انهزام دیوان نجات داد .

لغت نامه دهخدا

شاه دیوان. [ هَِ دی ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) فرمانروای دیوان. || ( اِخ ) دیوی که تمیم انصاری را بشب برد و در مهلکه انداخت و پس از هفت سال عیسی ، که نام پری مسلمان بود تمیم انصاری را پس از محاربه و انهزام دیوان نجات داد. ( از آنندراج ).


کلمات دیگر: