کلمه جو
صفحه اصلی

شاه ستا

فرهنگ فارسی

شاه ستای ستاینده شاه

لغت نامه دهخدا

شاه ستا. [ س ِ ] ( نف مرکب ) شاه ستای. ستاینده شاه. اوکه شاه را ستاید. مداح شاه. رجوع به شاه ستای شود.


کلمات دیگر: