کلمه جو
صفحه اصلی

سرخه رباط

فرهنگ فارسی

از بلوکات ناحیه راست پی در سواد کوه مازندران در شمال فیروز کوه .

لغت نامه دهخدا

سرخه رباط. [ س ُ خ َ رَ ] ( اِخ ) از بلوکات ناحیه راست پی در سوادکوه مازندران در شمال فیروزکوه. ( جغرافیای کیهان ).


کلمات دیگر: