کلمه جو
صفحه اصلی

رماد مازریون

فرهنگ فارسی

خاکستر مازریون داروئی است

لغت نامه دهخدا

رماد مازریون. [ رَ دِ زَرْ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خاکستر مازریون . دارویی است. صاحب اختیارات گوید: جلادهنده باشد و معفّن و روشنایی چشم بیفزاید. ( اختیارات بدیعی ).


کلمات دیگر: