کلمه جو
صفحه اصلی

درکی بالائی

فرهنگ فارسی

دهی است از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در ۲ هزار گزی باختر شیراز

لغت نامه دهخدا

درکی بالائی. [ دِ ] ( اِخ ) دهی است ازدهستان حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در 2 هزارگزی باختر شیراز، با 134 تن سکنه. آب آن از قنات وراه آن فرعی است. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7 ).


کلمات دیگر: