کلمه جو
صفحه اصلی

پایین رتبه

فارسی به انگلیسی

junior, of a low grade

فارسی به عربی

تابع , قاصر

مترادف و متضاد

inferior (صفت)
پست، فرعی، درجه دوم، نا مرغوب، پایین رتبه

minor (صفت)
کوچکتر، خرد، خردسال، محزون، پایین رتبه، صغیر، اصغر، کمتر، صغری، کماد

low-order (صفت)
پایین رتبه


کلمات دیگر: