کلمه جو
صفحه اصلی

نیکومنش

فرهنگ فارسی

خوش طینت، دارای منش نیکو
(صفت ) ۱ - دارای منش نیکو نیک اندیش . ۲ - خوش ذات .

لغت نامه دهخدا

نیکومنش. [ م َ ن ِ ] ( ص مرکب ) خوش طینت. نیکوسیرت.

فرهنگ عمید

خوش طینت، دارای منش نیکو.


کلمات دیگر: