کلمه جو
صفحه اصلی

اسقلبیوس ثانی

فرهنگ فارسی

یک از اطبای ثمانیه یونان است .

لغت نامه دهخدا

اسقلبیوس ثانی. [ اَ ق َ ل ِ س ِ ] ( اِخ ) یکی از اطبای ثمانیه یونان است. ( ابن الندیم از یحیی النحوی ). رجوع به اسقلبیوس و فهرست تاریخ الحکماء قفطی شود.


کلمات دیگر: