کلمه جو
صفحه اصلی

اسقلیاطیقوس

فرهنگ فارسی

جلنار است . اسقلیاطیقوس و اصطیسوطیفوس او نباتیست که به خرم دوا مشهور است بر ورم حالب ضماد کند نافع بود و گفته اند که نباتی که بخرم مشهورست نباتست که شکوفه آن برای زینت مجالس جمع کنند و گل او مقدار جوزی بود و بلون سفید باشد که بزردی مایل بود و جرم این شکوفه بفلس باشد بر مثال پشت ماهی و از سر این شکوفه گلهای خرد بیرون آید بلون اکهب که بکلاه طاوس مشابهت دارد .

لغت نامه دهخدا

اسقلیاطیقوس. [ ] ( معرب ، اِ ) جلنار است. ( تحفه حکیم مؤمن ). اسقلیاطیقوس و اصطیسوطیفوس و او نباتیست که به خرم دوا مشهور است ، بر ورم حالب ضماد کنند نافع بود و گفته اند که نباتی که به خرم مشهورست نباتیست که شکوفه آن برای زینت مجالس جمع کنند و گل او مقدار جوزی بود و بلون سفیدباشد که بزردی مایل بود و جرم این شکوفه بفلس باشد بر مثال پشت ماهی و از سر این شکوفه گلهای خرد بیرون آید بلون اکهب که به کلاه طاوس مشابهت دارد. ( ترجمه ٔصیدنه بیرونی نسخه مغلوط خطی کتابخانه مؤلف ).


کلمات دیگر: