کلمه جو
صفحه اصلی

سرگین خروس

فرهنگ فارسی

اسم فارسی خر والدیک است .

لغت نامه دهخدا

سرگین خروس. [ س ِ ن ِ خ ُ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) اسم فارسی خروالدیک است. ( تحفه حکیم مؤمن ).


کلمات دیگر: