کلمه جو
صفحه اصلی

خزاما

فرهنگ فارسی

خیری صحرائی و آن رستنی باشد که بشیرازی اردانه گویند اگر زن قدری از آن بردارد آبستن شود .

لغت نامه دهخدا

خزاما. [ خ َ ] ( اِ ) خیری صحرائی و آن رستنی باشد که به شیرازی اردانه گویند. اگر زن قدری از آن بر دارد آبستن شود . ( برهان قاطع ). خزامی.

دانشنامه عمومی

نام گلی استکلمات دیگر: