کلمه جو
صفحه اصلی

دریغ گفتن

فارسی به انگلیسی

deplore

فرهنگ فارسی

افسوس خوردن . اظهار تاسف کردن .

لغت نامه دهخدا

دریغ گفتن. [ دِ / دَ گ ُ ت َ ] ( مص مرکب ) افسوس خوردن. اظهار تأسف کردن :
عمرش دراز باد که برقتل بی گناه
وقتی دریغ گفت که تیر از کمان برفت.
سعدی.


کلمات دیگر: