کلمه جو
صفحه اصلی

حسین طبرسی

فرهنگ فارسی

نوری چنانکه خود گاهی امضائ میکرد و طبری نسبت به طرستان را اراده میکرد

لغت نامه دهخدا

حسین طبرسی. [ ح ُ س َ ن ِ طَ ب َ ] ( اِخ ) نوری ، چنانکه خود گاهی امضا میکرد. و طبری نسبت به طبرستان را اراده میکرد. رجوع به حسین نوری شود.


کلمات دیگر: