کلمه جو
صفحه اصلی

چای دره

فرهنگ فارسی

دهی است از دهستان تباد کان بخش حوم. شهرستان مشهد

لغت نامه دهخدا

چای دره. [ دَ رَ ] ( اِخ ) دهی است از دهستان تبادکان بخش حومه شهرستان مشهد که در 25هزارگزی شمال خاوری مشهد، سر راه مالرو عمومی مشهد بکلات واقع شده. جلگه و سردسیر است و 510 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات ، شغل اهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو است. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ، ج 9 ).


کلمات دیگر: