کلمه جو
صفحه اصلی

خامه فشانی

فرهنگ فارسی

نامه نوشتن کاغذ نوشتن

لغت نامه دهخدا

خامه فشانی. [ م َ / م ِ ف ِ] ( حامص مرکب ) نامه نوشتن. کاغذ نوشتن :
زیبد که کنم از سرمعنی و حقیقت
بر نام چنین دوست یکی خامه فشانی.
سنائی.


کلمات دیگر: