کلمه جو
صفحه اصلی

وصل شدن


برابر پارسی : پیوند داده شدن، پیوند دادن، پیوسته شدن

فارسی به انگلیسی

connect, hitch, join, stick, to be joined or connected

to be joined or connected


connect, hitch, join, stickکلمات دیگر: