کلمه جو
صفحه اصلی

اختیال

فرهنگ فارسی

تکبرکردن، خرامیدن ورفتن باجاه وجلال، گردنکشی وبزرگ منشی کردن ، خیال کردن
۱ - ( مصدر ) تکبر کردن بزرگی کردن گردنکشی کردن . ۲ - خیال کردن خیال نمودن . ۳ - خرامیدن . ۴ - ( اسم ) گردنکشی تبخیر .

فرهنگ معین

( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص ل . ) تکبر کردن . ۲ - خیال کردن . ۳ - (اِمص . ) گردنکشی ، تبختر.

لغت نامه دهخدا

اختیال. [ اِ ] ( ع مص ) گردن کشی کردن. ( تاج المصادر بیهقی ). تکبر کردن. ( مؤید الفضلاء ). کبر. خُیلاء. بزرگ منشی. بزرگی کردن. تبختر. || خرامیدن. فیریدن. || خیال نمودن. ( مؤید الفضلاء ). خیال کردن. ( غیاث ).

فرهنگ عمید

۱. تکبر کردن، گردنکشی و بزرگ منشی کردن.
۲. خرامیدن و با جاه و جلال راه رفتن.
۳. خیال کردن.


کلمات دیگر: